ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.bemplc.co.th (“เว็บไซต์”) ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ จึงได้ทำการเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลผ่านการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ได้แก่ ข้อมูลอีเมล ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการจัดส่งไปรษณีย์ (ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้)


นอกจากนี้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) เวลาที่เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (Access Times) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ เท่านั้น


บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยปราศจากความยินยอมจากสมาชิก เว้นแต่ มีคำสั่งของศาล หรือกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น กรณีที่มีกฎหมาย หรือหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกกฎระเบียบและการใช้บังคับภายในขอบเขตอำนาจนั้น กำหนดให้ต้องเปิดเผย


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เสมอ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนและอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ หากท่านมีความประสงค์ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ สามารถแจ้งได้ที่ www.bemplc.co.th หรือติดต่อมายังบริษัทฯ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว (Secure Socket Layer) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นี้ต่อบุคคลที่สาม หรือจากการละเลยการออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือเมื่อมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.bemplc.co.th

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจทางด่วน : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 0 2641 4611 โทรสาร: 0 2641 4610

ธุรกิจรถไฟฟ้า : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2624 5200 โทรสาร 0 2354 2020

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้