สมาชิก MRT Club กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

ประกาศผลกิจกรรม MRT Club รับฟรี ชุดท่องเที่ยวสุขใจ ปลอดภัยกับ BEMจากกิจกรรมพิเศษ สำหรับสมาชิก ที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบ MRT Club เรียบร้อย
กดปุ่มร่วมสนุกกิจกรรม พร้อมระบุข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลส่วนบุคคล มีสมาชิกให้ความสนใจร่วมสนุกจำนวนมาก 
สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 100 คนแรก ที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไขได้เลยครับ

 
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล   ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล
1 REG-1005-000021 คุณ อภิวิชญ์ อรรถกรพิพัฒน์   51 REG-1508-018671 คุณ เนตรชนก อภิรมย์ชัยกุล
2 REG-1005-000080 คุณ ภพพินิฐ รักษา   52 REG-1510-018952 คุณ จุฑามาส กอประเสริฐศรี
3 REG-1006-000111 คุณ panida hansuwan   53 REG-1510-018964 คุณ Pramaporn Kimhamanon
4 REG-1006-000143 คุณ โชคชัย อสัมภินกุล   54 REG-1510-019147 คุณ สุพรรษา แสนบุรี
5 REG-1006-000390 คุณ จิระณัฐ ดิษยไตรพงศ์   55 REG-1602-019419 คุณ ปิยะณัฐ บูรณ์เจริญ
6 REG-1006-000539 คุณ กิตติพศ ภัคมงคล   56 REG-1602-019498 คุณ ณกรณ์ อรุณโสภา
7 REG-1006-000846 คุณ บุญสม เกษะประดิษฐ์   57 REG-1609-019964 คุณ อังคญาณี กาลัญกุล
8 REG-1006-001392 คุณ บุศรินทร์ จรัสวงศ์ขจร   58 REG-1702-020531 คุณ Chayuth Vimalapirat
9 REG-1006-001477 คุณ จิรภัทร บริยอง   59 REG-1703-020608 คุณ Nattakit yangthong
10 REG-1006-001618 คุณ ชลลดา นามประเทือง   60 REG-1703-020811 คุณ โชตะ โยชิโมริ
11 REG-1007-001940 คุณ สืบพงศ์ ไทยศิริ   61 REG-1705-021626 คุณ ชัยณรงค์ นีระพันธ์
12 REG-1007-002515 คุณ บุษบา ชื่นจิตต์   62 REG-1706-021670 คุณ อนึ่ง โพธิสิทธิ์
13 REG-1007-003292 คุณ ณัฐนรี ทิพย์จินดาชัยกุล   63 REG-1709-023207 คุณ วรัญญู จันทร์เพริศพราย
14 REG-1007-004437 คุณ สุดาพร หล่อวิจิตร   64 REG-1711-024208 คุณ Chonmitti Nakkhong
15 REG-1011-005805 คุณ นที ศิริสิทธิ์   65 REG-1711-024216 คุณ Akekhun Charoenpanich
16 REG-1011-005932 คุณ สุวรรณา อัตตวิโรจนกุล   66 REG-1711-024313 คุณ ธีรชัย นิลสุวรรณ์
17 REG-1011-006152 คุณ ยุภาภรณ์ พูนทรัพย์   67 REG-1712-024681 คุณ wissanu jumreonruttanakorn
18 REG-1102-006804 คุณ ฉัตรชัย สุรเชษฐชัย   68 REG-1712-024716 คุณ อนุสรณ์ ตำราเรียง
19 REG-1102-006934 คุณ Yossiri Yossatorn   69 REG-1802-025179 คุณ พิชัย บุญชูใจ
20 REG-1103-007139 คุณ จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์   70 REG-1804-025554 คุณ อาชนเทพ อัครสุวรรณ์
21 REG-1103-007277 คุณ สุชาดา นิ่มไศละ   71 REG-1804-025627 คุณ Tawatchai Chaima
22 REG-1104-008219 คุณ พรวัสตร์ ตริการชอบ   72 REG-1805-025876 คุณ ภิญญรัตน์ จินดารัศมี
23 REG-1106-009104 คุณ อัชนา ประดิษฐกำจรชัย   73 REG-1806-026035 คุณ ณัฐวุฒิ สุขกิจภากรณ์
24 REG-1111-010539 คุณ อนุรักษ์ วันสุข   74 REG-1811-027030 คุณ มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์
25 REG-1112-010618 คุณ tanin niramarnsakul   75 REG-1901-027392 คุณ Sarayut Srijudanu
26 REG-1202-010900 คุณ บัญชา บวรประเสริฐกุล   76 REG-1901-027427 คุณ สุธาธร จิตราช
27 REG-1205-012641 คุณ จันทรัศม์ สุรัตนกวีกุล   77 REG-1903-027724 คุณ พรชัย สุขวิมลเสรี
28 REG-1206-012832 คุณ ศุปรโชค แซ่ตั้ง   78 REG-1905-028129 คุณ นครินทร์ เลิศธิติธาดา
29 REG-1207-013219 คุณ สุวิมล วงษ์ประวิช   79 REG-1906-028180 คุณ จรรศพร ลีลายนะ
30 REG-1302-014189 คุณ พัชรินทร์ จรัสวงศ์ขจร   80 REG-1908-028690 คุณ เชิงชาย ถาวรยุธร
31 REG-1307-014428 คุณ อธิวัฒน์ ชูศักดิ์แสงทอง   81 REG-1908-028746 คุณ ศิริพร เปล้าประนม
32 REG-1307-014740 คุณ มณเฑียร เทียรฆโรจนกุล   82 REG-1908-028820 คุณ จันทิพา อมรสมานลักษณ์
33 REG-1307-014778 คุณ มนต์ชัย บุญชูใจ   83 REG-1909-029124 คุณ การัณย์ วงศ์เปี้ย
34 REG-1308-014893 คุณ ชวลิต ไทยศิริ   84 REG-1909-029236 คุณ วนิดา วีรสุขสกุล
35 REG-1309-015116 คุณ เอกวีร์ กลั่นปรีชา   85 REG-1909-029298 คุณ ชัยพัทธ์ อุ่นทรัพย์เจริญ
36 REG-1309-015188 คุณ ชัยยศ โอฬารสกุลวงศ์   86 REG-1910-029772 คุณ เนติมา อมรชัยนุวัฒน์
37 REG-1310-015227 คุณ สมบัติ เสรีนนท์ชัย   87 REG-2003-000668 คุณ มณฑิรา กลิ่นเลขา
38 REG-1310-015237 คุณ ณปภัช นิ่มละออ   88 REG-2003-000685 คุณ เสกสรรค์ กันน้อย
39 REG-1312-015475 คุณ จิรพงษ์ วงษ์ประวิช   89 REG-2004-000833 คุณ ชุติมา อนุสนธิ์
40 REG-1402-015940 คุณ กัญสพัฒน์ วรวรรณปรีชา   90 REG-2005-000862 คุณ กนกพร เกิดละออ
41 REG-1402-016024 คุณ ชัยพร ธีรธนิตนันท์   91 REG-2005-000940 คุณ โกเมนทร์ ติยะพงษ์พิทักษ์
42 REG-1403-016184 คุณ กิติชัย เตชะงามเลิศ   92 REG-2011-002231 คุณ ธนีนาถ ฮั่นไพศาล
43 REG-1403-016228 คุณ ภูดล มนตรีสา   93 REG-2101-000131 คุณ หทัยพรรณ โถดี
44 REG-1407-016722 คุณ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ   94 REG-2104-000484 คุณ จินดาพร เลาวพงศ์
45 REG-1407-017018 คุณ กุณฑีร์ ตั้งตระกูล   95 REG-2104-000524 คุณ ปิ่นสุรางค์ ชูชาติ
46 REG-1410-017435 คุณ กรรณิกา เตชะกำธร   96 REG-2104-000526 คุณ Crystal Saffel
47 REG-1501-017633 คุณ อัจฉรา พรหมมณี   97 REG-2104-000527 คุณ ธนวัฒน์ วงศราษฎร์
48 REG-1502-017889 คุณ เจนจิรา ปันสีทอง   98 REG-2104-000528 คุณ นพพร สกุลสิทธิพร
49 REG-1506-018341 คุณ Boonnawut Aranpipat   99 REG-2104-000530 คุณ กันต์ ปั้นภู
50 REG-1506-018433 คุณ พิชญ์ เตชะกำธร   100 REG-2104-000532 คุณ พัณณ์ชิตา เขื่อนเพ็ชรต

สมาชิกทั้ง 100 ท่าน รอรับของรางวัลตามที่อยู่ที่ระบุไว้ได้เลยนะครับ..

น้อง M ขอแนะนำอีกครั้งกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สมาชิก MRT Club มั่นใจ ข้อมูลปลอดภัย ชวนเพื่อนๆ สมัครสมาชิก เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงร่วมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย 
สมัครสมาชิกได้ที่ www.bemplc.co.th หรือทาง Bangkok MRT Application แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปคร้าบ..

เงื่อนไขกิจกรรม
1. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม “สมาชิก  MRT Club รับฟรีชุดท่องเที่ยวสุขใจ ปลอดภัยกับ BEM” ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 2564  (1 ท่าน/ สิทธิ์/ รางวัล)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกสมาชิก 100 ท่านแรก ที่ทำตามเงื่อนไขครบ คือ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบ MRT Club รวมถึงกดปุ่มร่วมกิจกรรม พร้อมระบุข้อมูลที่อยู่ ในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายในช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรม
3. ทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ตามข้อมูลที่อยู่ ในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล โทร 0-2624-5200
ร่วมสนุกกิจกรรม

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน