สมาชิก MRT Club กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

ประกาศผลกิจกรรม M Movie Fever "โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2020 ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ"


รถไฟฟ้า MRT ร่วมกับ M PICTURES และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก MRT Club ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ
“โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2020 ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ”

รายชื่อสมาชิก MRT Club ได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 สิทธิ์ / 2 ที่นั่ง
ชมภาพยนตร์วันพุธที่ 18  พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 น. (เริ่มรับบัตรชมภาพยนตร์เวลา 18.30 น.)

ที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาฯ 
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานี ศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3
 
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล
1 REG-1705-021541 คุณ Isaree Sapchang
2 REG-1708-022484 คุณ KHANISORN TECHARUNGRUANGKIT
3 REG-1710-023547 คุณ Kridsanha Udomvichaiwat
4 REG-2011-002230 คุณ Nawaphat Techajaroenwit
5 REG-1506-018429 คุณ pattiya kertprakob
6 REG-1007-003717 คุณ Phakornvith Yanpirat
7 REG-1807-026299 คุณ Pimisada Chongkasemkij
8 REG-1711-024234 คุณ ratana eiamkanitchat
9 REG-1903-027660 คุณ Sakol Suwinaitrakool
10 REG-1902-027621 คุณ Siriphen Chunharas
11 REG-2011-002285 คุณ sittipong songjaroen
12 REG-1711-023923 คุณ supichayakarn santikulanont
13 REG-1102-006951 คุณ Teeratat Nopsutjaritratana
14 REG-1805-025760 คุณ Titima Songkroh
15 REG-1103-007325 คุณ เกสร เลิศเมธาพรกุล
16 REG-2011-002294 คุณ เบญญาภา พฤกษานุศักดิ์
17 REG-1205-012556 คุณ ไพรินทร์ เต็งเจริญชัย
18 REG-1012-006212 คุณ กฤษฎา อรุณเขต
19 REG-1006-000539 คุณ กิตติพศ ภัคมงคล
20 REG-2011-002192 คุณ กิตติพศ วงศ์นิศานาถกุล
21 REG-1407-017018 คุณ กุณฑีร์ ตั้งตระกูล
22 REG-1107-009430 คุณ ขวัญตา เผือกพูล
23 REG-1205-012641 คุณ จันทรัศม์ สุรัตนกวีกุล
24 REG-1410-017394 คุณ จิตรกร จุฑากาญจน์
25 REG-1910-029525 คุณ ชณิตา ใจรักษา
26 REG-2011-002284 คุณ ชนัญญากาญจน์ รักษ์บริสุทธิศรี
27 REG-1309-015168 คุณ ชัชศรัณย์ ธรรศวรัตม์
28 REG-1010-005312 คุณ ชาคร จรูญวณิชกุล
29 REG-1401-015751 คุณ ชาญชัย กวานานนท์
30 REG-1006-001512 คุณ ณัฐธนา รัตนะ
31 REG-2011-002204 คุณ ณัฐนนท์ บุญเกิด
32 REG-1106-008785 คุณ ณัฐพัชร์ พวงไพโรจน์
33 REG-1705-021117 คุณ ณัฐวดี ฟุ้งเฟื่อง
34 REG-1606-019807 คุณ ทัศน์ปวัฒน์ ธัญญหิรัญวณิช
35 REG-1709-023060 คุณ ทิพกร พิบูลย์พาณิชย์การ
36 REG-1006-000123 คุณ ธนโชติ จำนงค์สังข์
37 REG-1811-027134 คุณ ธนากร รัตนศิริ
38 REG-1602-019393 คุณ ธนินท์รัฐ ถิรโพธิวัจน์
39 REG-1706-021819 คุณ ธวัชชัย ใจเมือง
40 REG-1403-016195 คุณ นารา รวมวิจิตรพงศ์
41 REG-1705-021364 คุณ นิเวศน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
42 REG-1006-001427 คุณ บุบผา ลิปิการกุล
43 REG-1705-021300 คุณ บุษกร งามพสุธาดล
44 REG-1109-009809 คุณ ปนัดดา เจริญรัตน์
45 REG-1011-006128 คุณ ปราณี ธาดาสันต์
46 REG-1006-000471 คุณ ปวันรัตน์ อริยวงศานุกูล
47 REG-1011-006089 คุณ ปัศนี ชัยวังราช
48 REG-1506-018387 คุณ ปิยะนุช เพชรมงคลชัย
49 REG-1811-027009 คุณ พชร ปัณณธรอุฬาริน
50 REG-1712-024584 คุณ พชร มณีโชติ
51 REG-1103-007077 คุณ พนิตาวีร์ ลีลาจารุวรรณ
52 REG-1505-018267 คุณ พรรณราย อินทรพานิชย์
53 REG-1204-012360 คุณ พันธุ์ เจตนลิน
54 REG-1407-016919 คุณ มนทิรา ธีระชาติแพทย์
55 REG-1210-013930 คุณ ยิ่งยศ คงอ่ำ
56 REG-1610-020011 คุณ รวินันท์ บุญประเสริฐ
57 REG-1510-019024 คุณ รุ่งอรุณ มนูญวงศ์
58 REG-1507-018505 คุณ วรพรรณ อิศวรเวทวุฒิ
59 REG-1110-010101 คุณ วรัญญา เวสสะสุนทร
60 REG-1609-019972 คุณ วศิน นิยมราษฎร์
61 REG-1106-008830 คุณ วันชัย เตชะงามเลิศ
62 REG-1011-006012 คุณ วิรัตน์ สุขสาคร
63 REG-1606-019817 คุณ ศรัณย์ พินิจพะระ
64 REG-1410-017448 คุณ ศุภรัตน์ รัตนจิตบรรจง
65 REG-2010-002140 คุณ สัญญา ศรีภักดี
66 REG-1203-011538 คุณ สาธิต อ่อนคล้าย
67 REG-1705-021100 คุณ สินีนาฎ บุญมั่นภราดร
68 REG-2011-002203 คุณ สุจินดา วิลาวรรณ
69 REG-1403-016172 คุณ สุชาฐิณี พยุงภร
70 REG-1010-005610 คุณ สุมณฑา พงษ์พิบูลย์
71 REG-1903-027690 คุณ สุรชัย พรมมีพันธ์
72 REG-1508-018784 คุณ สุรางค์นุช วงศ์ไพศาล
73 REG-1903-027768 คุณ อดิศร ผนึกทอง
74 REG-1706-021670 คุณ อนึ่ง โพธิสิทธิ์
75 REG-1703-020590 คุณ อภิชาติ อมรนิธิกุล
76 REG-1010-005575 คุณ อรทัย ธีระชัยกุลพานิช
77 REG-1705-021341 คุณ อรอนงค์ เครือพลัง
78 REG-1011-006020 คุณ อัจจิมา วัลลภาทิตย์
79 REG-1203-011770 คุณ อาทิตยา กองพัฒน์พาณิชย์
80 REG-1005-000014 คุณ อารีย์ ทองเดช
 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม M Movie Fever ภาพยนตร์เรื่อง “โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ 2020 ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 น. (1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง) 
2. กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ ใบยืนยันการรับสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบ e-mail และบัตรโดยสาร MRT มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดรับบัตรชมภาพยนตร์ ตั้งแต่เวลา 18.30-20.00 น.
3. กรณีที่มิได้รับสิทธิ์ด้วยตนเองให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ได้รับสิทธิ์มาแสดง      
4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงภาพยนตร์
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล 0-2624-5200
 
ร่วมสนุกกิจกรรม

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน