สมาชิก MRT Club กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

ประกาศผลกิจกรรม M Movie Fever "ดอร่าและเมืองทองคำที่สาบสูญ"


 

ประกาศผลกิจกรรม M Movie Fever "ดอร่าและเมืองทองคำที่สาบสูญ"

รถไฟฟ้า MRT ร่วมกับ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ชวนสมาชิก MRT Club

ร่วมผจญภัยและไขปริศนาสุดลึกลับไปกับ “ดอร่าและเมืองทองคำที่สาบสูญ”

 

รายชื่อสมาชิก 120 ท่านได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์รอบพิเศษฟรี (1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง)

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

คุณ

Anan

Sangsuwan

2

คุณ

Anchalee

MAPATO

3

คุณ

Chanika

Chinaramrungruang

4

คุณ

chanisara

rattanabunterng

5

คุณ

Hathaithip

Phiranram

6

คุณ

Jantima

Traipattanakul

7

คุณ

PARAMET

BUNYATULANON

8

คุณ

Parin

Kitchatornpitak

9

คุณ

Pornpavit

Singviang

10

คุณ

ratana

eiamkanitchat

11

คุณ

Sakol

Suwinaitrakool

12

คุณ

SIRA

LERTWIRIYAJITTA

13

คุณ

Siriphen

Chunharas

14

คุณ

Sittichai

Sutasvorakun

15

คุณ

surutana

sukeenit

16

คุณ

Suwit

Suriyasriwan

17

คุณ

Teerachai

Boonyaleepan

18

คุณ

Wandee

Joysarn

19

คุณ

Waralux

Roodit

20

คุณ

Wisoot

Prechathamarach

21

คุณ

wissanu

jumreonruttanakorn

22

คุณ

Worachat

Chatchawet

23

คุณ

worawan

mahanantakul

24

คุณ

เกริกฤทธิ์

ฉายศิริกุล

25

คุณ

เกษมศรี

งามธรรมพูลผล

26

คุณ

เต็มดวง

สุวรรณบริสุทธิ

27

คุณ

เพชรดา

ตัถยานุกูล

28

คุณ

โชคชัย

อสัมภินกุล

29

คุณ

ไพบูลย์

จงเจริญพานิช

30

คุณ

กนิษฐา

ดิฐกมล

31

คุณ

กัลย์ธีรา

หอมสุวรรณ

32

คุณ

กิตติชัย

ไพบูลย์อภิบาล

33

คุณ

กิตติพงษ์

หลวงวงค์

34

คุณ

กุลธิดา

ตระการกระจ่าง

35

คุณ

ขนิษฐา

ชลธี

36

คุณ

ขวัญตา

ไทยกุล

37

คุณ

จรรศพร

ลีลายนะ

38

คุณ

จิณณ์ณัฎฐ์

ศรีภักดี

39

คุณ

จิตตานันท์

โควะวินทวีวัฒน์

40

คุณ

จิตรพรรณี

บุญทองคง

41

คุณ

จิราภรณ์

บุญฤทธิ์

42

คุณ

ชนม์นิภา

สุวรรณเกตุ

43

คุณ

ชนาภัทร

เลาประเสริฐสุข

44

คุณ

ชยธร

ศรีสินธรา

45

คุณ

ชวนชม

ดีเมฆ

46

คุณ

ฐานิศรา

ทองสมบูรณ์

47

คุณ

ณกรณ์

อรุณโสภา

48

คุณ

ณภัทร

กันทะวงค์

49

คุณ

ณัฎฐ์วรรณธัช

ดวงจำปา

50

คุณ

ณัฐปวีณ์

กิตติสท้านไตรภพ

51

คุณ

ณัฐพล

เมฆสัมพันธ์

52

คุณ

ณัฐมน

อะมะตะ

53

คุณ

ณิชชิมา

อารยะตระกูลลิขิต

54

คุณ

ดารารัตน์

สำเร็จวิทย์

55

คุณ

ถมยา

ว่องเจริญ

56

คุณ

ทิพรดา

ปรีชาวุฒิ

57

คุณ

ธนพนธ์

บุญรัตน์ชัยพร

58

คุณ

ธนวัฒน์

อติภูมิลักษณ์

59

คุณ

ธมัยพร

ทองหล่อเลี้ยง

60

คุณ

ธานินทร์

สุขุมลักษณ์

61

คุณ

ธิดารัตน์

รุ่งรัตนพิทักษ์

62

คุณ

นนลนีย์

อธิวัฒน์ฐากุล

63

คุณ

นัทธพงศ์

กุลสันติพงศ์

64

คุณ

นันทรัตน์

ชิ้นเจริญชัย

65

คุณ

นิภาพันธ์

ทนุการ

66

คุณ

นุชสุภางค์

เผ่นโผน

67

คุณ

บรรณสรณ์

บัณฑิตก่อปฏิภาณ

68

คุณ

บุญเลิศ

ปึงพิพัฒน์ตระกูล

69

คุณ

บุศรา

ดวงพิทักษ์พงศ์

70

คุณ

ปฏิภาณ

ขันแก้ว

71

คุณ

ปนิตา

ชาญวานิชบริการ

72

คุณ

ประภัสสร

วารี

73

คุณ

ประภาศรี

บุญญวัฒน์วณิชย์

74

คุณ

ปราณี

โชติเนตร

75

คุณ

ปวรรัตน์

อินบำรุง

76

คุณ

ปัญญา

กังวานธรรมกุล

77

คุณ

ปิยวัฒน์

อภิชัยไพบูลย์

78

คุณ

ปุณญาภา

น่วมนวลธำรง

79

คุณ

พจนี

พิพัฒนกุล

80

คุณ

พนิตาวีร์

ลีลาจารุวรรณ

81

คุณ

พรพิมล

สตางค์พุฒิ

82

คุณ

พันธุ์

เจตนลิน

83

คุณ

พิพัทธ์

ลุขะรัง

84

คุณ

พีระ

ภักดิ์แจ่มใส

85

คุณ

ภารดี

น้านิรัติศัย

86

คุณ

ภิญญรัตน์

จินดารัศมี

87

คุณ

มณเฑียร

เทียรฆโรจนกุล

88

คุณ

รพี

เลิศดำรงธรรม

89

คุณ

รัชภาส

ฉัตรสง่า

90

คุณ

รินทร์ศิริ

สังข์โกมล

91

คุณ

ลัญญานาถ

ประสพสม

92

คุณ

วรฐ

ทรงฤกษ์

93

คุณ

วรพล

จรูญวณิชกุล

94

คุณ

วรัญญา

วิชัยวัฒนะ

95

คุณ

วิจิตรา

แซ่เจีย

96

คุณ

วิชญวีร์

ศิริสายัณห์

97

คุณ

วิชัย

คงชัขวาลย์กุล

98

คุณ

วิชัย

เลิศยนต์ประดิษฐ์

99

คุณ

วิชัย

ศิริทาวรจันทร์

100

คุณ

วุฒิ

พูลสมบัติ

101

คุณ

ศรายุทธ์

ตัณฑเทศ

102

คุณ

ศิรินธร

เตรีกุล

103

คุณ

ศิริพร

กล้าหาญ

104

คุณ

ศิริพร

โตยะสิทธิ์

105

คุณ

ศิวิไล

เรืองเดช

106

คุณ

ศุภฤกษ์

สัตพงศ์พันธุ์

107

คุณ

สมยศ

ชูเผือก

108

คุณ

สรรสฤต

เอี่ยมอุดม

109

คุณ

สิทธิศักดิ์

จำปารัตน์

110

คุณ

สุทิศา

ศิริอนุการวัฒนา

111

คุณ

สุภาพร

ธนโภคาไพศาล

112

คุณ

สุรเดช

นิลแสนดี

113

คุณ

สุรพล

เตโชชัยโรจน์

114

คุณ

สุรัช

ฟังนภาแก้ว

115

คุณ

สุวิมล

โพธิวุฒิคุณ

116

คุณ

อนันตพงษ์

งามขำ

117

คุณ

อภิญญา

ทรัพย์ฤทธา

118

คุณ

อัครเดช

วัชรเขื่อนขันธ์

119

คุณ

อาภรณี

รวมทรัพย์

120

คุณ

อาภานันท์

โกนาคม

 

 

กำหนดการกิจกรรม

สถานที่ :  โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัขดาฯ

               (เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3)

วัน/เวลา : ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30-22.00 น.

               18.30-20.00 น. ลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์

               20.00-22.00 น. ร่วมรับชมภาพยนตร์

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม M Movie Fever ชมภาพยนตร์เรื่อง “ดอร่าและเมืองทองคำที่สาบสูญ” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. (1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง)

2. กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ ใบยืนยันการรับสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบ e-mail /SMS และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดรับบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 -20.00 น.

3. กรณีที่มิได้รับสิทธิ์ด้วยตนเองให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ของผู้ได้รับสิทธิ์มาแสดง     

4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงภาพยนตร์

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล 0-2624-5200

ร่วมสนุกกิจกรรม

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้