สมาชิก MRT Club กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

ประกาศผลกิจกรรม M Movie Fever "รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน LOVE BATTLE"

รถไฟฟ้า MRT ร่วมกับ ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์
ชวนสมาชิก MRT Club ชมภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้

“รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน LOVE BATTLE”

รายชื่อสมาชิก ได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 120 สิทธิ์  (1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง)

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณ anchalee  wongpanit
2 คุณ Chaiyachate Chidkratoke
3 คุณ chaiyasitc  anansiripum 
4 คุณ detchart karunrangsri
5 คุณ Issareeya Mahawero
6 คุณ karnworapee pongsawanichchakorn
7 คุณ kawinthida Jakawattanakun
8 คุณ kritsana ouanlume
9 คุณ Rapeepong Utayanan
10 คุณ supawadee saedan
11 คุณ SUPOJCHAI TANGMANEEPITAK
12 คุณ wassana theskham
13 คุณ witsarut chiamchitphonchai
14 คุณ Yanaphat Jitraktham
15 คุณ เกรียงศักดฺ์ ดนัยสวัสดิ์
16 คุณ เกษมศักดิ์ แสวงรุจิธรรม
17 คุณ เจนภพ ขุนจร
18 คุณ เต็มดวง สุวรรณบริสุทธิ
19 คุณ เพชรไพลิน จึงสงวนสิทธิ์
20 คุณ เอก วัฒนธีรธรรม
21 คุณ แก้วตา หอบัตร
22 คุณ แพรพิไล พิริยะประทานคุณ
23 คุณ ไพโรจน์ ศักดิ์ศรยุทธ
24 คุณ กรกมล ทับเถื่อน
25 คุณ กรดล สีลากุล
26 คุณ กฤษณ์ ฤทธิ์ณรงค์
27 คุณ กันต์กนิษฐ์ ไทยงามศิลป์
28 คุณ คณิตตา นาคสุริวงศ์
29 คุณ คมกริช เวชสัสถ์
30 คุณ ครองขวัญ มีชัย
31 คุณ จงญาดา โสววัฒนกุล
32 คุณ จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
33 คุณ จิตรา เฉลิมพรรัตนา
34 คุณ จิราพร แก้วมณี
35 คุณ จีระพร เซ็นกลาง
36 คุณ ชญาดา พิชญากร
37 คุณ ชวลิต ประวีณวรกุล
38 คุณ ชัยยศ โอฬารสกุลวงศ์
39 คุณ ฐิติพร อุทานวรพจน์
40 คุณ ณัชชา วิวัฒนธีรกุล
41 คุณ ณัฏฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์
42 คุณ ณัฐกฤตา นุตะชัยภพ
43 คุณ ณัฐพงศ์ ยาวิคำ
44 คุณ ณัฐพล สุขศรี
45 คุณ ณัฐพัชร์ ลัคนาธรรมพิชิต
46 คุณ ดวงพร เกตุกัณฑร
47 คุณ ตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล
48 คุณ ทศพร สง่าวงษ์
49 คุณ ทิวากร อาจวาที
50 คุณ ธนกร ตั๋นสกุล
51 คุณ ธนพร เกตุวีระพงศ์
52 คุณ ธนพล หวังภัทราวานิช
53 คุณ ธนัชวิชญ์ ฉัตรบวรพิทักษ์
54 คุณ ธนาธิป วิชชุประภา
55 คุณ ธวัชชัย กลิ่นรส
56 คุณ ธิภาภรณ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์
57 คุณ นโรฒม์ เรืองระวีวัฒน์
58 คุณ นงนุช ศานติยานนท์
59 คุณ นภาพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
60 คุณ นันทนัช มินิ
61 คุณ นันทิตา รมลี
62 คุณ นันทิยา หอมรสสุคนธ์
63 คุณ นิชานันท์ กมลไชยโรจน์
64 คุณ นุจรี บุญยงสรรค์ชัย
65 คุณ นุชนาด ผาตินรเวท
66 คุณ บุญเลิศ ศานติยานนท์
67 คุณ บุญสม เกษะประดิษฐ์
68 คุณ บุปผา กุลเทพพิชัย
69 คุณ ปนัดดา เจริญรัตน์
70 คุณ ปรมัตถ์ รวยฟูพันธ์
71 คุณ ปวีณนุช มีสัณฐาน
72 คุณ ปิยะณัตถ์ ปักเงิน
73 คุณ ปิยะธิดา วัฒนานุกิจ
74 คุณ ผดุงพล ขาวสังข์
75 คุณ พงศ์พัชรา พงศ์ชวลิตกุล
76 คุณ พชร ตฤณธีรบูลย์
77 คุณ พรเพ็ญ กำบังภัย
78 คุณ พรภณ เพชรดารา
79 คุณ พัชรีพรรณ วรรณสถิตย์
80 คุณ พีรตา ทองคำ
81 คุณ ภาณุวัฒน์ อร่ามผล
82 คุณ ภูมิ วังไพศาล
83 คุณ มนสิณีย์ พงษ์รัตนานุกูล
84 คุณ มิ่งขวัญ จินดาอุดมศักดิ์
85 คุณ รัตนาวดี แก้วพิมพา
86 คุณ ลักษมี ธนสารสมบัติ
87 คุณ ลัดดา เลิศผล
88 คุณ วรลักษม์ บวรศุภศรี
89 คุณ วรัญญู จันทร์เพริศพราย
90 คุณ วัชราวิทย์ วราภัทรนนญ์
91 คุณ วิชชุนี สอดสี
92 คุณ วิชุลดา วิชัยวัฒนะ
93 คุณ วิภาพร กล้าไพรี
94 คุณ วิมล แซ่จิว
95 คุณ ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว
96 คุณ ศศธร สงวนดีกุล
97 คุณ ศิริศักดิ์ เกียรติหนุนทวี
98 คุณ ศิวิมล มาสุข
99 คุณ ศุจินันท์ คันธหัตถี
100 คุณ ศุภนันท์ ช่วยเพ็ชร
101 คุณ ศุภรัตน์ รัตนจิตบรรจง
102 คุณ ศุภศิษฐ์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
103 คุณ สมชาติ สมสุขสวัสดิ์กุล
104 คุณ สมชาย รุ่งจิระรัศมีกุล
105 คุณ สหัสวรรษ ชุมแวงวาปี
106 คุณ สัมพันธ์ บุญญานุพงศ์
107 คุณ สินีพิชญ์ มาไพสาลย์
108 คุณ สิริกุล กุลานุวัฒน์
109 คุณ สิริวรรณ อิศรัตน์
110 คุณ สุณี ศิริวิชยกุล
111 คุณ สุพศิน กางมูล
112 คุณ สุพีรณัฐ กวีวัจน์
113 คุณ สุภพล จรูญวณิชกุล
114 คุณ อนุรักษ์ วันสุข
115 คุณ อนุสร สกลประกายกิจ
116 คุณ อภิสรา อุทัยธีระโกเมน
117 คุณ อรวิภา โรจนสุพจน์
118 คุณ อรอนงค์ เครือพลัง
119 คุณ อสมา อ่อนอ้าย
120 คุณ อัคคเดช ประทีปแก้ว

  

กำหนดการกิจกรรม
สถานที่ :  โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาฯ
               (เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3)
วัน/เวลา : ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30-22.00 น.
               18.30-20.00 น. ลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์
               20.00-22.00 น. ร่วมรับชมภาพยนตร์

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม M Movie Fever ชมภาพยนตร์เรื่อง “รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน LOVE BATTLE” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น. (1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง)
2. กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ ใบยืนยันการรับสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบ e-mail /SMS และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดรับบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 -20.00 น.
3. กรณีที่มิได้รับสิทธิ์ด้วยตนเองให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ของผู้ได้รับสิทธิ์มาแสดง     
4. สิทธิพิเศษดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงภาพยนตร์
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล 0-2624-5200

ร่วมสนุกกิจกรรม

BANGKOK MRT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยแอปพลิเคชัน Bangkok MRT ทำให้วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสำหรับคุณ มีครบทั้งข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เช่น แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า แผนผังบริเวณสถานี สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าวสารและกิจกรรม พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ให้คุณเลือกใช้อีกเพียบ...

เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัย ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่นั่ง เดิน หรือวิ่ง ในขณะอยู่บนบันไดเลื่อน